Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem http://skleprolnoprzemyslowy.abstore.pl administrowany jest przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAEBST Dariusz Stephan, Stary Widzim 254 B, 64-200 Wolsztyn, NIP: 923-109-90-78, Regon: 970531427, zarejestrowany w rejestrze CEIDG.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: http://skleprolnoprzemyslowy.abstore.pl  prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAEBST Dariusz Stephan, NIP: 923-109-90-78, Regon: 970531427, Stary Widzim 254 B, 64-200 Wolsztyn
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

II Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
 2. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. adres poczty email.
 5. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Klient.
 6. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 7. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem: http://skleprolnoprzemyslowy.abstore.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

III Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, nr telefonu wraz z adresem dostawy za pomocą formularza.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

- dostępu do statusu oraz historii zamówień;

- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

- udziału w promocjach i konkursach;

- zamówienia Produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłana przesyłka;

- zmienić swoje dane;

- zmienić swoje hasło;

- sprawdzić swoje zamówienia;

- całkowicie usunąć swoje konto.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

11. W celu złożenia zamówienia rejestracja nie jest obowiązkowa.

IV Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi i awariami.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania lub podanie adresu e-mail oraz adresu dostawy

- wybór formy dostawy i płatności

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Złóż zamówienie”

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

4. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

6. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- Dane Sklepu

- Opis produktu

- Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in transportu, koszty płatności

- Formę dostawy oraz termin jej wykonania

- Sposób płatności

- informacje dotyczące odstąpienia od umowy

- informacje dotyczące zwrotów związanych z niezgodnością towaru z umową.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia, zmiany zamówienia, realizacjia częściowej, rezygnacji z zamówienia.

8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.

9. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.

10. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 9, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od otrzymania informacji pisemnej informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.

V Forma płatności

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

-przelewem na nr Konta Sklepu przed dostawą - dostępne obowiązkowo dla dostaw paletowych i pół-paletowych oraz alternatywnie dla dostaw paczkami do wagi 39kg

-za pobraniem przy dostawie - wyłącznie dla dostaw paczkami do wagi 39złó

2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

3. Sklep po wyrażeniu zgody przez Klienta ma możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres email, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) 

4. W razie braku zgody Sklep wystawia faktury VAT w formie papierowej.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dany do faktury VAT.

VI Ceny.

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

2. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przez wybór opcji "Zatwierdzam zamówienie".

VII Dostawa.

1. Dostaw reazlizowanie są za pośrednictwem poczty polskiej i renomowanych firm kurierskich

 

2. Koszt dostawy wyliczone zostaną na podstawie wartości, wagi i gabarytów zamówionych towarów i przesłane Klientowi do akceptacji w osobnym mailu. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty za towar wraz z kosztem transportu.

 

3. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 14 dni roboczych. W przypadku chęci zamówienia bardzo dużej ilości produktów, KLient ma możliwośćkontaktu indywidualnego z Klientem w celu ustalenia, czasu, sposobu i ceny dostawy.

VIII Prawo odstąpienia od umowy.

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAEBST Dariusz Stephan, Stary Widzim 254 B, 64-200 Wolsztyn
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAEBST Dariusz Stephan, Stary Widzim 254 B, 64-200 Wolsztyn
 3. Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta (bez poniesionych przez Sklep kosztów dostawy). Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na końcu regulaminu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

IX Reklamacje składane przez Klientów dokonujących zakupu jako Konsumenci.

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,( jeżeli Użytkownik dokonuje zakupu jako Konsument) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na adres phudabest@wp.pl  poprzez:

-Wysyłanie wiadomość email.

-Listownie.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Formularz Reklamacyjny znajduję się poniżej.

 

X Ochrona danych osobowych.

PH-U DABEST S.A. z siedzibą w Wolsztynie (64-200), Stary Widzim 254 B,  („ My“ lub „ PH-U DABEST“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do siedziby, adres dostawy, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków PH-U DABEST przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw PH-U DABEST zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

PH-U DABEST może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi PH-U DABEST ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków PH-U DABEST przewidzianych prawem, ochrony praw PH-U DABEST zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PH-U DABEST w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności PH-U DABEST może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PH-U DABEST umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PH-U DABEST,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

PH-U DABEST zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PH-U DABEST i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PH-U DABEST.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PH-U DABEST potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PH-U DABEST dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, PH-U DABEST może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PH-U DABEST ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, PH-U DABEST wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez PH-U DABEST oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na PH-U DABEST może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

PH-U DABEST S.A. | Stary Widzim 254 B, 64-200 Wolsztyn

 

XI Przepisy Końcowe.

 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://skleprolnoprzemyslowy.abstore.pl

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na  swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.  Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów,  korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

FORMULARZ

REKLAMACYJNY / ZWROTU / WYMIANY

 

...................., dnia ....................

 

 

………………….……………………..

ul. ...............................................

....................................................

/dane Użytkownika/

 

http://skleprolnoprzemyslowy.abstore.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DABEST Dariusz Stephan

Stary Widzim 254 B; 64-200 Wolsztyn

NIP: 923-109-90-78,  Regon: 970531427

Nazwa reklamowanego produktu : …………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..

Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..

Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………

podstawą zgłoszenia reklamacji  naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

Opis:

…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................…............................................................................................................................................

W wyniku istnienia wady proszę o naprawę/ wymianę towaru reklamowanego na taki sam lub podobny wolny od wad.

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania  reklamacji):

a)naprawę;

b)wymianę;

 

W przypadku braku możliwości naprawy bądź wymiany:

c) dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku …....................................................................................................................................

nr rachunku …................................................................................................................

MIEJSCOWOŚĆ..........................................DATA.........................................................

…………………

PODPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe.